Principle Investigator

Jia-Xing Yue (岳家兴)

Tel: +86-20-87340150

E-mail: yuejiaxing[at]gmail[dot]com, yuejx@sysucc.org.cn


Postdoc

You?

E-mail: your_email


Graduate Students

Fan Wang (王凡)

E-mail: wangfan2[at]sysucc[dot]org[dot]cn


Jingtao Chen (陈镜涛)

E-mail: chenjt1[at]sysucc[dot]org[dot]cn


Zegeng Chen (陈泽耿)

E-mail: chenzg[at]sysucc[dot]org[dot]cn


Da Kang (康达)

E-mail: kangda[at]sysucc[dot]org[dot]cn


Xinyu Tu (涂欣宇)

E-mail: tuxy1[at]sysucc[dot]org[dot]cn


Technicians

Xinxin Zhang (张鑫鑫)

E-mail: zhangxx[at]sysucc[dot]org[dot]cn


Zepu Miao (苗泽圃)

E-mail: miaozp[at]sysucc[dot]org[dot]cn


Huihui Li (李辉辉)

E-mail: lihh[at]sysucc[dot]org[dot]cn


Congying Chen (陈聪颖)

E-mail: chency[at]sysucc[dot]org[dot]cnAlumni

Zhishen Huang (黄志深)

E-mail: huangzs1[at]sysucc[dot]org[dot]cn

Duration: 2020-2021